§ 6.Rett til vederlag

§ 6.Rett til vederlag

Den som påføres vesentlige kostnader som følge av et pålegg etter jernbaneloven § 6b om å yte bistand, har rett til rimelig vederlag. Dersom det er dokumentert vesentlige kostnader, skal Jernbanedirektoratet fatte vedtak om vederlag.
Krav om vederlag skal fremsettes samlet når pålegget ikke lenger gjelder og kravet er endelig dokumentert. Krav kan likevel fremsettes før pålegget er avsluttet dersom et pålegg gir virksomheten vesentlige kostnader når pålegget gjelder.
Krav om vederlag må fremsettes senest seks måneder etter at pålegget ikke lenger gjelder. Samferdselsdepartementet kan forlenge fristen.
Vedtak om vederlag kan påklages til Samferdselsdepartementet.