§ 11.Straff

§ 11.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av denne forskriften er straffbar etter jernbaneloven § 22.