§ 10.Unntak

§ 10.Unntak

Samferdselsdepartementet kan gjøre unntak fra forskriften dersom det foreligger særlige grunner.