§ 9. Tilsyn og pålegg

§ 9. Tilsyn og pålegg

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter § 3, § 4 og § 5 i denne forskriften.

I første ledd er det foreslått at det vil bli ført tilsyn med etterlevelse av forskriften, og at det er Statens jernbanetilsyn som er tilsynsmyndighet. Videre følger det av første ledd at tilsynet er avgrenset til bestemmelsene §§ 3, 4 og 5, som omhandler kravene til beredskapsplanlegging.

I andre ledd er det vist til kompetansen Statens jernbanetilsyn har ved at de kan fatte vedtak om korrigerende tiltak og stans. Videre kan Statens jernbanetilsyn ilegge tvangsmulkt etter jernbaneloven § 13.

Hjemmelen og rekkevidden for tilsynet følger av jernbaneloven § 11. Bestemmelsene om tilsyn og reaksjoner er ment som insentiver til etterlevelse og for å sikre gjennomføring av forskriften.