§ 7. Hvordan vederlaget beregnes

§ 7. Hvordan vederlaget beregnes

Økonomisk tap som følge av pålegget om å yte bistand inngår i vederlaget. Dersom pålegget har medført besparelser skal dette komme til fradrag. Så langt det er mulig skal eventuelle negative økonomiske konsekvenser av pålegget begrenses.
Dersom pålegget gjør det nødvendig med forsikring utover det som er nødvendig for normal drift, kan dette kreves dekket.
Merkostnader som oppstår som følge av skade påført av andre enn eget personell og leverandører, kan også kreves dekket.

Hva som er et rimelig vederlag og om kostnadene som kreves dekket er vesentlige vil bero på en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering av hvert krav. Et relevant vurderingstema vil være den økonomiske konsekvensen pålegget har hatt for virksomheten.

Kostnader vil kun bli dekket så fremt de «... ikke oppveies av tilsvarende fordeler», noe som betyr at eventuelle fordeler må gå til fratrekk. Jernbanevirksomhetene har en selvstendig plikt til å bidra til å redusere eventuelle negative konsekvenser av pålegget.

Kostnadene må være påløpt som følge av pålegget, hvilket vil si at det må være årsakssammenheng mellom pålegget og kostnadene. Dersom pålegget har medført besparelser skal dette komme til fradrag. Retten til vederlag er begrenset til faktiske kostnader, og kostnadene må være dokumenterte. Merkostnadene som følge av skade på andre kan også kreves dekket.