§ 6. Rett til vederlag

§ 6. Rett til vederlag

Den som påføres vesentlige kostnader som følge av et pålegg etter jernbaneloven § 6b om å yte bistand, har rett til rimelig vederlag. Dersom det er dokumentert vesentlige kostnader, skal Jernbanedirektoratet fatte vedtak om vederlag.
Krav om vederlag skal fremsettes samlet når pålegget ikke lenger gjelder og kravet er endelig dokumentert. Krav kan likevel fremsettes før pålegget er avsluttet dersom et pålegg gir virksomheten vesentlige kostnader når pålegget gjelder.
Krav om vederlag må fremsettes senest seks måneder etter at pålegget ikke lenger gjelder. Samferdselsdepartementet kan forlenge fristen.
Vedtak om vederlag kan påklages til Samferdselsdepartementet.

Bestemmelsen slår fast at dersom et pålegg etter jernbaneloven § 6 b medfører vesentlige kostnader, så har virksomheten rett til et «rimelig» vederlag. Retten er begrenset til faktiske og dokumenterte kostnader som følge av pålegget, og det er ikke rettskrav på fullt vederlag.

Krav om vederlag rettes til Jernbanedirektoratet som må saksbehandle kravene i samsvar med forvaltningslovens regler. Jernbanedirektoratet skal fatte vedtak om et rimelig vederlag dersom vilkårene for kostnadsdekning er dokumentert og oppfylt. Samferdselsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Jernbanedirektoratet.

Dersom virksomheten har blitt påført vesentlig kostnader på grunn av pålegget, så kan krav om vederlag fremsettes mens pålegget fortsatt gjelder. Utgangspunktet er imidlertid at krav fremsettes samlet når pålegget er ferdig og kravet endelig dokumentert. Det er gitt en frist på seks måneder på å fremme et krav på vederlag. Fristen løper fra pålegget ikke lenger gjelder. Samferdselsdepartementet kan forlenge fristen.