§ 11. Straff

§ 11. Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av denne forskriften er straffbar etter jernbaneloven § 22.

Bestemmelsen slår fast at manglende etterlevelse av forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften er straffbar. Bestemmelsen antas å ha en preventiv og forebyggende virkning, og understreker viktigheten av at forskriftens handlingsregler følges. Hjemmel og rekkevidde for straffebestemmelsen følger av jernbaneloven § 22, og gjelder både uaktsom og forsettlig overtredelse. Videre vil medvirkning til overtredelse av forskriften være straffbar, jf. straffeloven § 15.