§ 10. Unntak

§ 10. Unntak

Samferdselsdepartementet kan gjøre unntak fra forskriften dersom det foreligger særlige grunner.

Bestemmelsen fastslår at Samferdselsdepartementet kan gjøre unntak fra forskriften. Unntak kan bare skje dersom særlige grunner foreligger. At det foreligger «særlige grunner» innebærer at en søknad om unntak må ha en kvalifisert begrunnelse og det skal foretas en risikobasert vurdering. Videre må et unntak ikke være i strid med andre forpliktelser, herunder forpliktelser innenfor sivil-militært samarbeid og NATO-avtalen.