Årlig sikkerhetsrapport fra virksomhetene

Veilederen beskriver frist for innsending av rapport og et eksempel på hva sikkerhetsrapporten kan inneholde.

Fra 1. juni 2022 ble regelverket som følger av den fjerde jernbanepakken gjeldende i Norge. Fra samme tidspunkt trådte sikkerhetsforskriften i kraft. Samtidig ble blant annet sikkerhetsstyringsforskriften opphevet. Da endret også fristen seg for å sende inn årlig sikkerhetsrapport til oss – fra 30. juni til 31. mai, jamfør sikkerhetsforskriften § 4-8.

Formål og virkeområde

Denne veilederen beskriver hva som skal rapporteres til oss i forbindelse med den årlige sikkerhetsrapporten.

Veilederen omfatter ikke:

  • fortløpende varsling og rapportering i forbindelse med enkelt ulykker eller hendelser etter varslings- og rapporteringsforskriften
  • rapportering til andre myndigheter som for eksempel Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap osv.

Hvert år skal det utarbeides en sikkerhetsrapport som inneholder en beskrivelse av jernbanevirksomhetens sikkerhetsarbeid det foregående år. Under følger et eksempel på hva sikkerhetsrapporten minimum forventes å inneholde.

Sikkerhetsrapport 201x for [virksomhetens navn]

Utarbeidet av: xx
Godkjent av:   xx
Dato:               xx

1 Sikkerhetsmål og resultatene av sikkerhetsplanene

Følgende opplysninger forventer tilsynet at det som et minimum rapporteres om (det er mulig å henvise til virksomhetens ledelses gjennomgåelse):

1.1 En beskrivelse av virksomhetens sikkerhetsmål (som er relevant for den norske delen av virksomheten)

1.2 En beskrivelse av virksomhetens oppnåelse av ovennevnte sikkerhetsmål

1.3 En beskrivelse av hvilken effekt sikkerhetsplan/handlingsplanene har hatt

1.4 En beskrivelse av hvilke omfang evaluering av målene har bidratt til endring av mål eller fastsetting av nye mål.

Vi viser også til veilederen om målstyring.

2. Sikkerhetsindikatorer

Dersom det er oppdaget feil eller det er foretatt omklassifiseringer av det som er innrapportert per 31. januar, vennligst kontakt oss eller list opp endringer i dette avsnittet.

Norge har ikke utarbeidet nasjonale sikkerhetsindikatorer. Derfor er det bare de
felles sikkerhetsindikatorene (CSI) som skal rapporteres.

3. Resultatene av interne revisjoner og revisjoner av leverandører

Følgende opplysninger forventer vi at det som et minimum rapporteres om:

3.1 En oversikt over revisjonstemaer som er relevant for sikkerheten (gjelder den norske delen)

3.2 En oversikt over relevante avvik fra ovennevnte revisjoner

3.3 Hvilke tiltak/forbedringsområder er implementert og frist for gjennomføring av disse

4. Merknader om mangler og funksjonssvikt ved virksomheten

Beskriv kort eventuelle mangler og funksjonssvikt i virksomheten i Norge. Med mangler og funksjonssvikt mener vi forhold knyttet til organisering, tekniske forhold mv. som har betydning for sikkerheten ved driften i Norge.

5. Erfaringer med å bruke CSM Monitoring

Beskriv kort hvilke tiltak virksomheten har iverksatt i forbindelse med implementeringen av EU-forordning 1078/2012 om en felles sikkerhetsmetode for overvåkning (CSM Monitoring), for eksempel:

  • Har virksomheten etablert nye målinger eller evalueringer?
  • Har virksomheten etablert nye prosedyrer?
  • Hvilke resultater er oppnådd?
  • Annet av relevans

Listen er ikke uttømmende

6. Erfaringer med å bruke CSM RA

6.1 Beskriv kort hvilke tiltak virksomheten har gjort i forbindelse med å bruke EU-forordning 402/2013 som endret ved 2015/1136 om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering (CSM RA), for eksempel:

  • Hvilke signifikansvurderinger har virksomheten gjort?
  • Er det gjort tekniske eller organisatorisk endringer?
  • Er endringer gjort hos leverandører?

Listen er ikke uttømmende

6.2 Beskriv kort hvilke revisjoner som er utført for å følge opp risikohåndteringsprosessen

 

7. Vedlegg

Opplisting av vedlegg: