Årlig rapportering av sikkerhetsindikatorer

Jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet skal årlig rapportere felles sikkerhetsindikatorer i henhold til sikkerhetsforskriften § 3-1.

Rapporteringen skal skje via dette skjemaet. Skjemasymbol

Fristen for å rapportere er 31. januar.

Kravet om å rapportere felles sikkerhetsindikatorer kommer i tillegg til kravet i varslings- og rapporteringsplikten om fortløpende varsling og rapportering i forbindelse med enkeltulykke eller -hendelse. Rapportering til andre myndigheter, som Arbeidstilsynet, Kystverket osv., kommer også i tillegg.

Hver jernbaneulykke skal rapporteres under den primære ulykkestypen, selv om følgeulykken er mer alvorlig. Et eksempel: Hvis et tog sporer av etter et sammenstøt med ras, skal hendelsen klassifiseres som sammenstøt, ikke avsporing.

Jernbaneulykkene skal rapporteres på side tre til fem i skjemaet og beskrives. Da kan vi få bedre kontroll på ulykkene og hendelsene som er rapportert, og vi kan lettere kontrollere om antall saker i skjemaet stemmer med beskrivelsene.

Alle kostnader knyttet til uønskede hendelser skal rapporteres – også kostnadene ved hendelser som ikke er jernbaneulykker. For indikatorer knyttet til kostnader er det ikke nødvendig å beskrive hver hendelse. Hvordan kostnadene skal beregnes fremgår av sikkerhetsforskriften vedlegg I, tilleggets punkt 5.

Kjøretøy i denne sammenhengen kan også forstås som rullende materiell (tog og skift).

Nærmere om beskrivelse av jernbaneulykkene i fritekst

Beskrivelse i fritekst av jernbaneulykkene som rapporteres i skjemaets avsnitt om indikatorer knyttet til ulykker må minimum ha med:

 • dato for når hendelsen skjedde
 • sted hvor hendelsen skjedde
 • beskrivelse av hendelsen
 • togframføring eller skifting
 • Ved personskade må virksomheten ha med:
  • antall skadde
  • antall døde
  • hvor alvorlig hver skadd person ble
  • hvilken kategori personen tilhører: passasjer, personell, brukere av planovergang, uvedkommende eller andre
 • Ved forsinkelser skal kostnadene beregnes dersom de ikke er kjent.
 • Ved materielle skader skal kostnadene beregnes dersom de ikke er kjent