Bagasje på jernbanen

Om dine rettar som togpassasjer når det gjeld bagasje.

Publisert: 14.12.2016 – Endret: 14.12.2016

Bagasje ein kan ta med

Passasjerar kan ta med seg handbagasje med heimel i dei allmenne transportvilkåra. Bagasje som kan vera til ulempe eller til bry for andre passasjerar eller som kan forårsake skade, skal ikkje verta teken med som handbagasje. Det same gjeld dersom passasjeren vil ha med seg levande dyr.

Ved alvorleg mistanke om at bagasjen ikkje samsvarar med dei allmenne transportvilkåra har transportøren rett til å undersøka bagasjen. Passasjeren skal få tilbod om å kunna vera til stade ved undersøkinga. Nektar passasjeren å vera til stade, eller om ein ikkje kan nå passasjeren, skal to uavhengige vitne verta tilkalla.

Ansvar for skade på bagasje eller levande dyr

Passasjerar har i utgangspunktet plikt til å føra tilsyn med handbagasje og levande dyr som vert teken med.

Jernbaneføretaket er ikkje ansvarleg for tap eller skade på gjenstandar som passasjeren hadde på seg eller med seg, handbagasje eller levande dyr, med mindre tapet eller skaden er forårsaka av jernbaneføretaket.

Jernbaneføretaket er ikkje ansvarleg for tap som oppstår som fylgje av at passasjeren ikkje overheld føresegn fastset av tollverket eller anna mynde.