Tredjeparts­verifisering

Eit uavhengig organ (tredjepart) skal vurdere og eventuelt godkjenne at komponentar og delsystem for jernbane oppfyller krav i regelverk.

Jernbaneverksemder må jamleg kjøpe inn utstyr for å byte ut delar eller oppgradere system. Leverandørar av utstyr må kunne dokumentere at utstyret oppfyller ei rekkje nasjonale og internasjonale krav. Her kjem tredjepartsverifisering inn i biletet.

Ei verksemd som utfører tredjepartsverifisering er eit uavhengig organ som er utpeika av styresmaktene i eit EU/EØS-land eller akkreditert av eit akkrediteringsorgan for å kunne utføre visse oppgåver beskrive i EU-direktiv.

Ulike typar verifisering

AsBo (Assessment Body – assesserende eining)

AsBo evaluerer om risikostyringsprosessen for ei endring er utført i samsvar med felles tryggingsmetode for risikovurderingar (CSM RA). AsBo evaluerer også resultatet. Evalueringa munnar ut i ein tryggingsvurderingsrapport.

AsBo i Noreg:

 • Bane Nor (interne prosjekt)
 • Certifer Nordics AS
 • SINTEF AS

Andre firma kan bli akkrediterte av det nasjonale akkrediteringsorganet i landet og fungere i rolla som AsBo.

DeBo (Designated Body – utpeika organ)

DeBo verifiserer krav i nasjonalt jernbaneregelverk. Verifiseringa skal munne ut i ei stadfesting, gjerne eit sertifikat.

DeBo i Noreg:

 • SINTEF AS
 • Certifer Nordics AS
 • TÜV Rheinland Rail Certification B.V.
 • Cerifer HHC/DRS B.V.
 • Scandinavia Rail & Verification ApS
 • TÜV SÜD Nederland B.V

Oversikt over DeBo-er finst også i Eras Reference Document Database – RDD.

ISA (Independent Safety Assessor – assessor)

ISA verifiserer at komponentar og delsystem oppfyller krav i tråd med visse prosess- og elektrotekniske standardar (EN50126, EN50128 og EN50129). Evalueringa munnar ut i ein tryggingsvurderingsrapport.

NoBo (Notified Body – teknisk kontrollorgan)

NoBo verifiserer at komponentar og/eller delsystem oppfyller krav i tekniske spesifikasjonar for samtrafikkevne (TSI). Verifiseringa munnar ut i eit sertifikat.

NoBo i Noreg:

 • SINTEF AS
 • Certifer Nordics AS

Verksemder står likevel fritt til å velje internasjonale NoBo-er. Søk i Nando-databasen etter NoBo-er.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde