Ulykker på planoverganger

Hendelser på planoverganger utgjør omtrent ti prosent av det totale antallet registrerte uønskede hendelser på jernbanen per år.

Publisert: 15.12.2021 – Endret: 15.12.2021

En uønsket hendelse på en planovergang kan få alvorlige konsekvenser. Kollisjon med et tog i bevegelse kan utløse mye energi. For å unngå uhell er det viktig at gående og kjørende er aktsomme når de krysser en planovergang og respekterer de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene. Alle har vikeplikt for toget. Å krysse planovergangen når det er ventet et tog, kan være å leke med livet. Likevel er ulovlig kryssing av planoverganger et problem. Det er også viktig for bilister å vite at om de blir stående fast i et bomanlegg, mellom bommene, må de bare kjøre ned bommen.

Denne artikkelen omhandler sannsynligheten for uønskede hendelser på planoverganger.

Antall hendelser

Alle hendelsene på planoverganger registreres i Synergi-databasen. I perioden 2016–2020 ble det rapportert i alt 9.003 uønskede hendelser knyttet til planoverganger. Hendelser på planovergang utgjør omtrent ti prosent av alle registrerte uønskede hendelser på jernbanen per år. Vi ser ikke en signifikant tendens til at dette forholdet har endret seg de siste årene.

Tabellen under viser antall hendelser på planovergang fra 2016–2020 fordelt på alvorlighetsgrad.

  Alle hendelser Tilløp planovergang Tilstand planovergang
2016 1799 651 1148
2017 1474 535 939
2018 1862 538 1324
2019 1787 578 1209
2020 1570 468 1102

Tabell 1: Nasjonal jernbanenett, ekskludert trikk og T-bane. Skifting og hendelser i anleggsområder er ikke med.

Vi deler de innkomne hendelsene inn i tre typer: uheldig tilstand, tilløp til ulykke og ulykke.

Tilstand: Et forhold som har potensial til å forårsake en ulykke. Eksempel: glatt plattform. Energi – potensial til at energi kommer på avveie.

Tilløp: Hendelse som har forårsaket noe uten noen form for skade. Eksempel: fall på plattform uten skade. Energi – energi har kommet på avveie uten at det har forårsaket skade/tap.

Ulykke: Hendelse som har forårsaket et tilløp med større eller mindre skade. Eksempel: fall på plattform med påfølgende skade. Energi – energi har kommet på avveie og forårsaket skade/tap. Dette forteller mindre om konsekvensene av hendelsen, men mer om typen hendelse. For at en situasjon skal utvikles fra en tilstand til en faktisk ulykke, må ofte flere fysiske og systemiske barrierer brytes. Sakstypen fungerer derfor som en pekepinn på sikkerheten på jernbanen.

Illustrasjon av tilstand, tilløp og ulykke

Planoverganger med og uten veisikringsanlegg

Planovergangshendelser med og uten veisikringsanlegg har ulike bakenforliggende årsaker. Figurene under viser registrerte forhold under hendelser for planoverganger med og uten veisikringsanlegg. Veisikringsanlegg reduserer andelen kjøretøy som involveres i hendelser. For gående vil planovergangen i praksis være like tilgjengelig uavhengig av om det finnes veisikringsanlegg.

Bane NOR arbeider med løsninger som kan gjenkjenne objekter på planoverganger og varsle togføreren i tide. Det har vært en utfordring å finne løsninger som kan fungere godt i norsk klima.

Handling fra tredjeperson på planovergang med veisikringsanlegg

Statistikk for handling fra tredjeperson på planovergang med veisikringsanlegg

Handling fra tredjeperson på planovergang uten veisikringsanlegg

Statistikk for handling fra tredjeperson på planovergang uten veisikringsanlegg

Rapporterte årsaker til uønskede hendelser mellom 2016 og 2020

Rapporterte årsaker til uønskede hendelser mellom 2016 og 2020

Indikatorer for planovergangsulykker

Vi kategoriserer uønskede hendelser på planovergang under følgende årsaksvariabler:

 • Handling fra
  • tredjeperson
  • passasjer
  • ansatte
 • Feil og mangler ved
  • infrastruktur
  • rullende materiell og annet

 «Ulykker» er ikke blitt klassifisert under «feil/mangler ved infrastrukturen» som direkte årsak til hendelsen.

Hovedårsaken til hendelsene er ulovlig ferdsel på planoverganger («handling fra tredjeperson»). Selv i veisikringsanlegg med lyssignal ser vi ulovlig ferdsel på planoverganger. 55 prosent av alle planovergangshendelser er knyttet til ulovlig ferdsel av tredjeperson. Ti prosent av disse hendelsene skjer på usikrede planoverganger. Resten er registrert på planoverganger med sikringsanlegg. Sikrede planoverganger vil normalt også være nær eller i tettbygd strøk og ha høyere trafikkmengde. Risikoen for ulike typer planoverganger har vi ikke sett på her.

Det finnes også hendelser der årsaken er kategorisert som «feil i infrastruktur» eller «rullende materiell».

En dypere analyse av disse tallene viser at de ikke kan forutsi en planovergangsulykke på en statistisk signifikant måte. Derimot ser vi at isfjellteorien stemmer også for hendelser på planoverganger: Hvis antallet registrerte uønskede hendelser øker, er det mer sannsynlig at mer alvorlige hendelser øker.