Sikker drift ved bruk av leverandører

Jernbanevirksomheter skal stille de samme kravene til sikkerhet enten aktivitetene utføres av leverandører eller eget personell.

Publisert: 30.10.2020 – Endret: 30.10.2020

Jernbanedrift i dag preges av stadig flere aktører. Grensesnittene blir flere. Det kan bli uklart hvem som har ansvaret for hvilke oppgaver. Dere som virksomhet bytter kanskje leverandører oftere. Da kan kunnskap av betydning for sikkerheten gå tapt hvis systemet for sikkerhetsstyring ikke tar høyde for å dokumentere observasjoner, fremgangsmåter og andre erfaringer som samles i et gitt prosjekt.

Regelverket fastslår at det er dere selv som har ansvaret for å drive sikkert – det kan ikke delegeres til andre. Dere skal stille de samme kravene til sikkerhet enten aktivitetene utføres av leverandører eller eget personell.

Kravene til sikkerhet er omtalt i flere forskrifter:

  • sikkerhetsstyringsforskriften, lisensforskriften, overvåkingsforskriften (nasjonalt jernbanenett)
  • kravforskriften, tillatelsesforskriften (sporvei, tunnelbane, forstadsbane)
  • sidesporforskriften (private sidespor og godsbaner)
  • museumsbaneforskriften (museumsbaner)

Også leverandører skal drive sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyringssystemet deres skal omfatte bruk av leverandører. Det vil si at dere skal sikre at sikkerhetsstyring utøves i oppgaver som utføres av leverandører. Hvis leverandører utfører oppgaver for dere som har betydning for sikkerheten, må dere blant annet kunne spesifisere krav til leveranser og følge opp leverandørene underveis i arbeidet.

Dere skal stille krav til at også leverandørene har systemer som sikrer at leverandørenes ansatte har kunnskap som opprettholdes i arbeid med betydning for sikkerheten. Et naturlig spørsmål å stille: Er systemene hos leverandørene i samsvar med kravene i deres eget styringssystem og i henhold til relevante krav i jernbanelovgivningen? Leverandørene må jevnlig revideres for at dere kan vurdere om krav i kontrakter innfris.

Mangelfull rapportering av hendelser

Vi i Statens jernbanetilsyn har blant annet observert at hendelser som oppstår hos leverandørene i for liten grad blir rapportert til dere, og da får heller ikke vi tilgang til rapportene.

Rapportering av uønskede hendelser er svært verdifullt både for dere og for oss:

  • Dere får oversikt over eventuelle nye risikoer slik at risikoene kan ivaretas og innarbeides i sikkerhetsstyringssystemet
  • Vi kan se utviklingen i bransjen og utøve et mer risikobasert tilsyn
  • Vi kan veilede og informere bransjen om utfordringer og tendenser når det gjelder sikkerhet

Kontrakter og tilstrekkelig kontroll

Vi erfarer ofte at kontrakten mellom dere som virksomhet og leverandøren ikke gir grunnlag for tilfredsstillende styring av tjenesten eller produktet dere skal få levert. Noen ganger har dere også begrensede muligheter til å få innsikt i leverandørens styringssystem.

Enkelte leverandører har stor markedsmakt. Det kan være vanskelig å avgjøre om produktet eller tjenesten de leverer er tilfredsstillende med tanke på sikkerheten.

Problemstillingene ved bruk av leverandører er altså mange og til dels kompliserte. Vi forsøker å gi en del svar via denne veiledningen om anskaffelser.