Sikker drift ved bruk av leverandører

Jernbanevirksomheter har ansvaret for at kravene til sikkerhet oppfylles uansett om aktivitetene utføres av eget personell eller leverandører.

Jernbanedrift i dag preges av mange aktører. Grensesnittene blir flere. Det kan bli uklart hvem som har ansvaret for hvilke oppgaver. Dere som virksomhet bytter kanskje leverandører oftere. Da kan kunnskap av betydning for sikkerheten gå tapt hvis systemet for sikkerhetsstyring ikke tar høyde for å dokumentere observasjoner, fremgangsmåter og andre erfaringer som samles i et gitt prosjekt.

Regelverket fastslår at det er dere selv som har ansvaret for å drive sikkert – det kan ikke delegeres til andre. Dere har ansvaret for at kravene til sikkerhet oppfylles uansett om aktivitetene utføres av eget personell eller leverandører.

Kravene til sikkerhet er omtalt i flere forskrifter:

  • sikkerhetsforskriften, CSM SMS, overvåkingsforskriften (nasjonalt jernbanenett)
  • kravforskriften, tillatelsesforskriften (sporvei, tunnelbane, forstadsbane)
  • sidesporforskriften (private sidespor og godsbaner)
  • museumsbaneforskriften (museumsbaner)

Også leverandører skal drive sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyringssystemet deres skal omfatte bruk av leverandører. Det vil si at dere skal sikre at sikkerhetsstyring utøves i oppgaver som utføres av leverandører. Hvis leverandører utfører oppgaver for dere som har betydning for sikkerheten, må dere blant annet kunne spesifisere krav til leveranser og følge opp leverandørene underveis i arbeidet.

I CMS SMS heter det at virksomheten skal «identifisere alvorlige sikkerhetsrisikoer som er forbundet med jernbanedriften, enten den utøves av organisasjonen selv eller av kontraktører, partnere eller leverandører».

Dere skal stille krav til at også leverandørene har systemer som sikrer at leverandørenes ansatte har kunnskap som opprettholdes i arbeid med betydning for sikkerheten. Et naturlig spørsmål å stille: Er systemene hos leverandørene i samsvar med kravene i deres eget styringssystem og i henhold til relevante krav i jernbanelovgivningen? Leverandørene må jevnlig revideres for at dere kan vurdere om krav i kontrakter innfris.

Problemstillingene ved bruk av leverandører er altså mange og til dels kompliserte. Vi forsøker å gi en del svar via denne veiledningen om anskaffelser.