Hendelser på planoverganger

Statistikken for uønskede hendelser på planovergang viser at vi ikke kan forutsi en planovergangsulykke med statistisk signifikans.

En uønsket hendelse på en planovergang kan få alvorlige konsekvenser. Kollisjon med et tog i bevegelse kan utløse mye energi. Det er viktig at gående og kjørende er aktsomme når de krysser en planovergang og respekterer de gjeldende bestemmelsene for sikkerhet. Alle har vikeplikt for toget. Å krysse planovergangen når det er ventet et tog, kan være å leke med livet. Likevel er ulovlig kryssing av planoverganger et problem. Det er også viktig for bilister å vite at om de blir stående fast i et bomanlegg, mellom bommene, må de bare kjøre ned bommen.

Antall hendelser

Alle hendelsene på planoverganger registreres i Synergi-databasen. I perioden 2017–2021 ble det rapportert i alt 8.570 uønskede hendelser knyttet til planoverganger. Hendelser på planovergang utgjør nærmere ti prosent av alle registrerte uønskede hendelser på jernbanen per år.

Tabellen under viser antall hendelser på planovergang fra 2017–2021 fordelt på alvorlighetsgrad.

 

Alle hendelser

Tilløp planovergang

Tilstand planovergang

2017 1474 535 939
2018 1862 538 1324
2019 1787 578 1209
2020 1570 468 1102
2021 1877 548 1327

Tabellen viser nasjonalt jernbanenett, ekskludert trikk og T-bane. Skifting og hendelser i anleggsområder er ikke med.

Vi deler inn de innkomne hendelsene i tre typer: uheldig tilstand, tilløp til ulykke og ulykke.

Tilstand

Et forhold som har potensial til å forårsake en ulykke. Eksempel: glatt plattform.

Tilløp

Hendelse som har forårsaket noe uten noen form for skade. Eksempel: fall på plattform uten skade.

Ulykke

Hendelse som har forårsaket et tilløp med større eller mindre skade. Eksempel: fall på plattform med påfølgende skade.

Dette forteller mindre om konsekvensene av hendelsen, men mer om typen hendelse. For at en situasjon skal utvikles fra en tilstand til en faktisk ulykke, må ofte flere fysiske og systemiske barrierer brytes. Sakstypen er derfor en pekepinn på sikkerheten på jernbanen.

Illustrasjon av tilstand, tilløp og ulykke

Planoverganger med og uten veisikringsanlegg

Hendelser på planovergang med og uten veisikringsanlegg har ulike bakenforliggende årsaker. Veisikringsanlegg reduserer andelen kjøretøy som involveres i hendelser. For gående vil planovergangen i praksis være like tilgjengelig uavhengig av om det finnes veisikringsanlegg.

Indikatorer for planovergangsulykker

Vi kategoriserer uønskede hendelser på planovergang slik:

 • Handling fra
  • tredjeperson
  • passasjer
  • ansatte
 • Feil og mangler ved
  • infrastruktur
  • rullende materiell og annet

«Ulykker» er ikke blitt klassifisert under «feil/mangler ved infrastrukturen» som direkte årsak til hendelsen.

Hovedårsaken til hendelsene er ulovlig ferdsel på planoverganger («handling fra tredjeperson»). Selv i veisikringsanlegg med lyssignal ser vi ulovlig ferdsel på planoverganger.

55 prosent av alle hendelser på planovergang er knyttet til ulovlig ferdsel av tredjeperson. Ti prosent av disse hendelsene igjen skjer på usikrede planoverganger. Resten er registrert på planoverganger med sikringsanlegg. Sikrede planoverganger vil normalt også være nær eller i tettbygd strøk og ha mer trafikk.

Samarbeid på tvers

Havarikommisjonen har i en rapport etter en ulykke på planovergang pekt på at offentlige etater på flere nivåer bør samarbeide og dele informasjon i større grad når det handler om grensesnittet mellom vei og planovergang. For eksempel kan Bane NOR gjerne være høringsinstans for kommuner i arbeidet med trafikksikkerhet, mener Havarikommisjonen.