Hendelser med feil ved sikring av last

Feilen med lastsikring blir i hovedsak oppdaget før toget kjører, men enkelte ganger blir den ikke oppdaget før etter at toget er fremme.

En del av hendelsene som ble meldt inn til oss i Statens jernbanetilsyn i perioden 2017-2019 handler om lastsikring.

I all hovedsak blir feilen med lasting oppdaget ved uttakskontroll eller lastkontroll. Likevel skjer enkelte hendelser der feilen ikke oppdages før toget ankommer etter endt tur. I noen hendelser har lasten falt av toget. Dette er hendelser som kan gjøre stor skade på toget og omgivelsene rundt jernbanen.

Eksempler på innrapporterte hendelser er:

  • dører som er mangelfullt lukket eller sikret
  • containerbein som er mangelfullt sikret
  • kapell som er mangelfullt sikret, og dermed revner
  • dårlig tilstand på en vekselbeholder/container
  • festing av semihenger i kingpin

Undersøkelse om tømmerlasting

Tømmer er en type last som kan gjøre stor skade hvis det stikker ut fra toget eller faller av i fart. Vi har fått inn flere rapporter om tømmerstokker på avveie. Det har også vært hendelser der tømmerstokker har forårsaket skader på sikringsskap, signalanlegg og annen infrastruktur.

Vi fikk i 2019 en redegjørelse fra flere jernbaneforetak om hendelser med tømmerlasting for perioden 2017-2018. Ved gjennomgang av lastebestemmelsene så vi at det er ulik praksis avhengig av hvilken type vogn som lastes. Dette omhandler både hvor høyt tømmer eller kubb kan lastes, hvor mange staker lasten skal dekkes av og hvor langt på utsiden av staken lasten skal være.

Tømmer ligger løst i åpne togvogner. Det finnes ulike typer tømmervogner, og hver enkelt tømmerstokk kan variere mye i tykkelse og lengde. Tømmer må ikke lastes for høyt i vognene, slik at det glir ut. Å laste med for mye luft mellom lagene kan gi bevegelse i tømmeret, og det kan gjøre at tømmerstokker glir ut.

Jernbaneforetakets lasterutiner må være tilpasset det tømmeret og de vognene som til enhver tid brukes.

Kontroller eller inspeksjoner av tømmerlasten skjer ikke alltid

Vi fikk også informasjon om at ikke alle jernbaneforetak foretar stikkprøvekontroller eller inspeksjoner av tømmerlasten. Det er jernbaneforetaket som har ansvaret for at lasten er sikret og at det er gitt opplæring. En representant for foretaket, for eksempel lokføreren, har plikt til å sjekke lasten før avgang. Dersom tømmeret ikke er lastet godt nok, skal foretaket kreve at det lastes på nytt, eller la vogna stå igjen.