Sikring på jernbanen

Arbeid systematisk for å hindre at tilsiktede handlinger kan utføres og begrens konsekvenser hvis det skjer.

Publisert: 08.03.2021   Endret: 08.03.2021

Arbeidet med sikring omfatter å vurdere risikoen for, og håndtere, uønskede hendelser noen ønsker at skal skje, altså tilsiktede uønskede hendelser.

Tenk over følgende:

 • Kjenner dere til at det er ulike standarder for å vurdere sikkerhet og sikring?
 • Følger dere med på trusselbildet i samfunnet og vurderer hva som kan ramme virksomheten deres?
 • Hvilke krav tror dere samfunnet stiller til virksomheten deres på sikringsfeltet?

Jernbanevirksomheten som er omfattet av sikringsforskriften skal arbeide systematisk for å hindre at tilsiktede uønskede handlinger kan utføres. Hvis slike handlinger ikke kan forhindres helt, skal jernbanevirksomheten sikre at konsekvensene begrenses.

Jernbanetransport er en samfunnskritisk funksjon i NorgePDF-ikon

Hvordan arbeide med sikring?

Arbeidet med sikring i en jernbanevirksomhet omfatter blant annet å:

 • ha et styringssystem som dekker sikring
 • dokumentere styringssystemet for sikring
 • sikre at personell får nødvendig og korrekt informasjon for å utføre arbeidsoppgavene sine
 • utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle forhold av betydning for sikring
 • ha kompetansekrav som angir nødvendig minimumskompetanse for å utføre alle oppgaver og funksjoner av betydning for sikringsarbeidet
 • ha tilgjengelig nødvendig kompetanse for å drive innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer
 • ha opplæringsprogrammer for egne ansatte
 • planlegge og gjennomføre de nødvendige risikovurderinger for å fastslå om driften av virksomheten er innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer
 • systematisk gjennomføre revisjoner av styringssystemet for sikring for å kontrollere om det er tilfredsstillende dokumentert og etterlevd, og om det tilfredsstiller kravene i jernbanelovgivningen
 • ha et system for intern rapportering, registrering, granskning og analyse av uønskede hendelser
 • gjennomføre øvelser regelmessig for å verifisere at beredskapen fungerer etter hensikten

Hva skiller sikring fra sikkerhet?

Det stilles forskjellige krav til arbeidet med henholdsvis sikring og sikkerhet. I jernbanelovgivningen brukes ordet «sikring» for «security» og «sikkerhet» for «safety». I andre lover og forskrifter brukes «sikkerhet» for både «security» og «safety».

En sikringshendelse er en tilsiktet uønsket hendelse. I sikringsforskriften er en uønsket hendelse definert som en hendelse som «forårsakes av en aktør som handler med hensikt, begrenset til terror og sabotasje og trussel om dette, samt hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensial».

Sikkerhetshendelser, utilsiktede uønskede hendelser, er hendelser som skjer uten at noen har til hensikt at det skjer. Årsakene kan være tilfeldigheter, slitasje på materiell, teknisk feil i et system eller en komponent, en feil utført operasjon, mangelfull opplæring, naturhendelser osv.

Når det skjer en uønsket hendelse er det ikke alltid åpenbart hvorfor det skjer. Årsaken(e) må analyseres for å kunne fastslå om det ligger én eller flere tilsiktede uønskede handlinger bak. Årsaksanalysen er en forutsetning for å kunne vurdere hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette for å hindre at samme eller lignende handlinger kan utføres igjen.

Se veilederen vår om oppfølging av avvik og uønskede hendelser.

For å begrense konsekvensene av tilsiktete uønskete handlinger og uønskede hendelser skal jernbanevirksomheten lage beredskapsplan(er). Planen(e) skal baseres på risikovurderinger og beredskapsanalyser PDF-ikon.

Hvorfor velger noen din virksomhet?

I sikringsarbeidet må dere kjenne deres egen verdi. Det vil si at dere må vite hva som kan være attraktivt å påvirke negativt ved virksomheten deres.

Les mer om verdier på siden om risikostyring.

Hvordan håndteres sikringshendelser og sikkerhetshendelser?

Når en utilsiktet uønsket hendelse skjer, styres håndteringen av

 • omfanget av hendelsen
 • utenforliggende faktorer basert på tilfeldigheter (nytt ras, vannmengder, brann mv.)

Håndteringen er i hovedsak styrt av andre (nødetater). De involverte jernbanevirksomhetene vil i stor grad medvirke operativt.

Når en tilsiktet uønsket hendelser skjer, styres håndteringen av

 • omfanget av hendelsen
 • faren for planlagte følgehandliger
 • stor usikkerhet

Håndteringen er styrt av andre (politi eller forsvar). Jernbanevirksomhetene bidrar lite eller ingenting operativt.

[Dette bør illustreres med en modell]