Sikring på jernbanen

Arbeid systematisk for å hindre tilsiktede handlinger, og begrens konsekvenser hvis de skjer.

Å arbeide med sikring omfatter å vurdere risikoen for, og håndtere, tilsiktede uønskede hendelser. Det vil si uønskede hendelser som skjer med vilje.

Tenk over følgende:

 • Kjenner dere til at det er ulike standarder for å vurdere sikkerhet og sikring?
 • Følger dere med på trusselbildet i samfunnet og vurderer hva som kan ramme virksomheten deres?
 • Hvilke krav til sikring tror dere samfunnet stiller virksomheten deres?

Jernbanevirksomheter som er omfattet av sikringsforskriften skal arbeide systematisk for å hindre tilsiktede uønskede handlinger. Hvis slike handlinger ikke kan hindres helt, skal jernbanevirksomheten sikre at konsekvensene begrenses.

Jernbanetransport er en funksjon som er kritisk for samfunnet. PDF-symbol

Hvordan arbeide med sikring?

Å arbeide med sikring i en jernbanevirksomhet omfatter blant annet å

 • ha et styringssystem som dekker sikring
 • dokumentere styringssystemet for sikring
 • sikre at personell får nødvendig og korrekt informasjon for å utføre oppgavene sine
 • skrive prosedyrer eller bestemmelser som dekker alle forhold av betydning for sikring
 • ha krav til kompetanse som angir nødvendig minimumskompetanse for å utføre alle oppgaver og funksjoner av betydning for arbeidet med sikring
 • ha tilgjengelig nødvendig kompetanse for å drive innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer
 • ha programmer for å lære opp egne ansatte
 • planlegge og gjennomføre de nødvendige risikovurderingene for å fastslå om virksomheten driver innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer
 • systematisk gjennomføre revisjoner av styringssystemet for sikring for å kontrollere om det er tilfredsstillende dokumentert og fulgt, og om det oppfyller kravene i jernbanelovgivningen
 • ha et system for intern rapportering, registrering, granskning og analyse av uønskede hendelser
 • gjennomføre øvelser regelmessig for å bekrefte at beredskapen fungerer etter hensikten

Hva skiller sikring fra sikkerhet?

Det stilles ulike krav til å arbeide med henholdsvis sikring og sikkerhet. I jernbanelovgivningen brukes ordet «sikring» for «security» og «sikkerhet» for «safety». I andre lover og forskrifter brukes «sikkerhet» for både «security» og «safety».

En sikringshendelse er en tilsiktet uønsket handling. I sikringsforskriften er en tilsiktet uønsket handling en uønsket hendelse som «forårsakes av en aktør som handler med hensikt, begrenset til terror og sabotasje og trussel om dette, samt hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensial».

Sikkerhetshendelser – utilsiktede uønskede hendelser – er hendelser som skjer uten at noen har til hensikt at det skjer.

Årsakene kan være

 • tilfeldigheter
 • slitasje på materiell
 • teknisk feil i et system eller en komponent
 • en feil utført operasjon
 • mangelfull opplæring
 • naturhendelser og så videre

Det er ikke alltid åpenbart hvorfor en uønsket hendelse skjer. Årsaken(e) må analyseres for å kunne fastslå om hendelsen forårsakes med vilje. Analysen av årsaker er en forutsetning for å kunne vurdere hvilke tiltak det er nødvendig å sette i verk for å hindre at noe liknende kan utføres igjen.

Se veilederen vår om å følge opp avvik og uønskede hendelser. PDF-symbol

Jernbanevirksomheten skal lage plan(er) for beredskap for å begrense konsekvensene av tilsiktede uønskede handlinger og uønskede hendelser. Planen(e) skal baseres på risikovurderinger og beredskapsanalyser

Hvorfor velger noen din virksomhet?

I arbeidet med sikring må dere kjenne deres egen verdi. Det vil si at dere må vite hva som kan være attraktivt å påvirke negativt ved virksomheten.

Les mer om verdier på siden om risikostyring.

Bowtie-modell for årsaker og konsekvenser basert på sikkerhets- og sikringshendelser. 

Hvordan håndteres sikringshendelser og sikkerhetshendelser?

Når en utilsiktet uønsket handling skjer, styres håndteringen av

 • omfanget av hendelsen
 • utenforliggende faktorer basert på tilfeldigheter (nytt ras, vannmengder, brann mv.)

Håndteringen er i hovedsak styrt av andre (nødetater). Involverte jernbanevirksomheter vil i stor grad bidra operativt.

Ved en tilsiktet uønsket hendelse styres håndteringen av

 • omfanget av hendelsen
 • faren for planlagte følgehandliger
 • stor usikkerhet

Håndteringen er styrt av andre (politi eller forsvar). Jernbanevirksomhetene bidrar lite eller ingenting operativt.