Ordliste for sikring på jernbanen

Forklaringer på begreper brukt innen sikring.

Beredskap

Forberedt evne til på kort varsel å kunne øke sikkerhetsnivå, håndtere en uønsket hendelse eller tilstand, eller evne til å gjenopprette tilfredsstillende tilstand etter en uønsket hendelse eller tilstand.

Jernbanevirksomhet

Drift av infrastruktur, trafikkstyring og/eller gods- og/eller persontransport, eller den som driver infrastruktur, trafikkstyring og/eller gods- og/eller persontransport.

Risiko

Uttrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og denne verdiens sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen.

Risikovurdering

Helhetsvurdering basert på verdivurdering (eller konsekvensvurdering), trusselvurdering og sårbarhetsvurdering, med mål om å angi en entitets risiko i en definert sikringsmessig kontekst.

Sikkerhet

Reell eller oppfattet tilstand som innebærer fravær av uønskede hendelser, frykt eller fare.

Styringssystem for sikring

Organisasjon og systemer opprettet av en jernbanevirksomhet med henblikk på håndtering av risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger.

Sikring

Bruk av sikringstiltak ved håndtering av risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger.

Sikringstiltak

Tiltak for å redusere risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger.

Sårbarhet

Manglende evne til å motstå en uønsket hendelse eller opprette ny stabil tilstand dersom en verdi er utsatt for uønsket påvirkning.

Tilsiktet uønsket handling

Uønsket hendelse som forårsakes av en aktør som handler med hensikt, begrenset til terror og sabotasje og trussel om dette samt hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensial.

Trussel

Mulig uønsket handling som kan gi en negativ konsekvens for en entitets sikkerhet.

Trusselvurdering

Beskrivelse av en entitets trusselbilde og en vurdering av trusselaktørenes intensjon og kapasitet.

Uønsket hendelse

Hendelse som kan utsette en verdi for uønsket påvirkning.

Verdi

Ressurs som, hvis den blir utsatt for uønsket påvirkning, vil medføre en negativ konsekvens for den som eier, forvalter eller drar fordel av ressursen.