Høring om jernbanekjøretøyforskriften og arbeidsmaskinforskriften

Høring åpnet: 24. februar 2020 – Høringsfrist: 15. mai 2020

Om høringen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet forbereder Statens jernbanetilsyn (SJT) en mulig gjennomføring av den fjerde jernbanepakken i norsk rett. SJT har blant annet utarbeidet forslag til ny samtrafikkforskrift. Hvis samtrafikkforskriften vedtas som foreslått, kreves endringer i andre forskrifter SJT har ansvaret for, blant annet kjøretøyforskriften.

Denne høringen gjelder endringer som:

  • følger av om den fjerde jernbanepakken innlemmes i EØS-avtalen
  • har vist seg nødvendig ved praktisering av nasjonale forskrifter

Deling av dagens forskrift

SJT foreslår å dele opp dagens kjøretøyforskrift i to nye forskrifter:

  • Forskrift om nasjonale tekniske krav til jernbanekjøretøy
  • Forskrift om skinne-/veimaskiner

De nye forskriftene bygger i hovedsak på gjeldende forskrift og praksis. Det er gjort nødvendige tilpasninger til den fjerde jernbanepakken og den nye systematikken som følger av oppdelingen.

Det stilles ingen nye tekniske krav til kjøretøyene, og endringene er i hovedsak av praktisk og formell art. I forskrift om skinne-/veimaskiner er det tatt inn prosessuelle regler og hjemler for å utstede tillatelse fordi forskriften foreslås å være en nasjonal forskrift uten hjemmel i europeiske regelverk.

Send høringsinnspill til post@sjt.no. Merk innspillet med saksnummer 20/181.