Høring om sikkerhetsforskriften

Høring åpnet: 30. august 2018 – Høringsfrist: 30. november 2018

Om høringen

Sikkerhetsforskriften er en del av å gjennomføre jernbanesikkerhetsdirektivet i norsk rett. Forskriften vil erstatte dagens sikkerhetsstyringsforskrift, som samtidig oppheves.

Sikkerhetsdirektivet er en del av den fjerde jernbanepakken. Det er Stortinget som eventuelt vil vedta at Norge skal slutte seg til EUs jernbanepakke. Direktivet har bestemmelser for å sikre utvikling og forbedring av sikkerheten i det europeiske jernbanesystemet. I tillegg skal direktivet forbedre tilgangen til markedet for jernbanetransport. Aktørenes ansvar for sikkerhetsstyring gjøres tydeligere gjennom videreutvikling av felles sikkerhetsmetoder og sikkerhetsmål. Endringene har som mål å bedre sikkerheten i jernbanesystemet i EU, og det vil bli mindre rom for å ha nasjonale regler.

Statens jernbanetilsyn har i arbeidet med sikkerhetsforskriften fulgt oppbyggingen i jernbanesikkerhetsdirektivet. Samtidig skal det være enklere å orientere seg i forskriften.

Oppfølging etter informasjonsmøte

SJT hadde et informasjonsmøte for høringsinstansene 10. oktober. Der kom det spørsmål om hvordan de nasjonale kravene til enkeltfeilprinsippet, barrierer og risikoakseptkriterier er ivaretatt i utkast til nytt regelverk.

Kravet til enkeltfeilprinsippet og barrierer ligger i dagens sikkerhetsstyringsforskrift § 2-3.

Kravet til enkeltfeilprinsippet og barrierer er ikke uttrykt eksplisitt i den nye forordningen om krav til sikkerhetsstyringssystem (CSM SMS), men pkt. 5.1 i både vedlegg 1 og vedlegg 2 beskriver krav til risikostyring ved planlegging og styring av drift.

Pkt. 5.1.3 i vedlegg 2 for infrastrukturforvaltere:
5.1.3. To control risks where relevant for the safety of operational activities (see 3.1.1. Risk assessment), at least the following shall be taken into account:

(a) identification of the safe boundaries of transport for traffic planning and control based on the design characteristics of the infrastructure;

(b) traffic planning, including timetable and train path allocation;

(c) real-time traffic management in normal mode and in degraded modes with the application of traffic restrictions of use and the management of traffic disruptions;

(d) setting of conditions for running exceptional consignments.

Risikoakseptkriterier

Kravet til risikoakseptkriterier er beskrevet i § 4-4 i dagens sikkerhetsstyringsforskrift:

CSM SMS stiller krav til at identifisert risiko skal håndteres og dette er ikke mulig uten å ha en form for kriterier som identifiserte farer skal vurderes mot.

Pkt. 5.1.1 a) i både vedlegg 1 og 2 i forordningen krever at risikoakseptkriterier og tiltak er benyttet:

5.1.1. When planning, developing, implementing and reviewing its operational processes, the organisation shall ensure that during operation:

a) risk acceptance criteria and safety measures are applied (see 3.1.1 Risk assessment)