Høring om forslag til taushetspliktbestemmelse i forslag til sikringsforskrift

Høring åpnet: 16. mars 2015 – Høringsfrist: 04. mai 2015

Om høringen

Statens jernbanetilsyn viser til tidligere høring av 17. desember 2014 om utkast til sikringsforskrift. Blant annet innspill fra noen av høringsinstansene har avdekket et behov for å ta inn en bestemmelse i forskriften om jernbanevirksomhetens plikt til å sikre at personell får nødvendig og korrekt informasjon for å utføre sine arbeidsoppgaver og en bestemmelse om
taushetsplikt. Det skyldes særlig bestemmelsen i § 3-3 «Informasjonssikkerhet» i høringsutkastet.