Høring om felles sikkerhetssertifikat

Høring åpnet: 29. juni 2018 – Høringsfrist: 24. august 2018

Om høringen

Statens jernbanetilsyn (SJT) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide EØS-posisjonsnotat for EU-kommisjonens forordning (EU) 2018/763 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikat for jernbanevirksomheter (PA SSC).

Forordningen er en del av den fjerde jernbanepakken som trer i kraft i EU fra 16. juni 2019. Hvis forordningen skal bli en del av norsk rett, er det en forutsetning at Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken.

Forordningen omhandler bestemmelser om de praktiske ordningene som skal brukes av jernbanevirksomheter når de sender søknad om felles sikkerhetssertifikat, enten det søkes om nytt, oppdatert eller fornyet sertifikatet.

Konsekvenser i Norge

Forordninger som tas inn i norsk rett, tas inn «som de er». Innholdet kan ikke endres. SJT ønsker derfor innspill om mulige praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser for virksomheten hvis forordningen innføres i norsk rett.

Høringsbrev.
Utkast til rettsakt.

Høringssvar

Vi har mottatt 2 svar per 24. august 2018