Høring om endring i sikringsforskriften

Høring åpnet: 15. juni 2021 – Høringsfrist: 15. september 2021

Om høringen

Statens jernbanetilsyn foreslår følgende materielle hovedendringer i forskriften:

  • utvidelse av virkeområdet til også å omfatte trikk og forstadsbane
  • trikk og forstadsbanevirksomhetene deltar i sikringsutvalget
  • deltakelse i utvalget gjøres obligatorisk for alle virksomhetene som er omfattet av
    forskriften
  • sikringsutvalget endrer navn til «Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap»

Øvrige endringer består av språklige og strukturelle endringer for å gjøre kravene
som følger av forskriften tydeligere.