Billettar på jernbanen

Om dine rettar som togpassasjer når det gjeld billettar.

Publisert: 14.12.2016 – Endret: 14.12.2016

Billettar skal vera tilgjengeleg for kjøp på minst ein av fylgjande måtar:

  • i billettkontor
  • i salgsautomat
  • om bord på tog
  • via telefon, internett eller liknande

Passasjerar skal så langt som rå verta tilbode gjennomgåande billettar og plassreservasjonar.

Dersom det ikkje finst billettkontor eller salgsautomat på avreisestasjonen, skal passasjerar på stasjonsområdet verta informera om høve for å kjøpa billettar om bord på toget eller via telefon/internett, eller om kor næraste billett kan verta kjøpt.

Dei allmenne vilkår for transport fastset forma på billettane og informasjonen som vert trykt på dei. Passasjerar må forsikra seg om at billetten som vert utferda er riktig. Billetten kan verta overdratt dersom den ikkje er utferda til eit spesielt namn og dersom reisa ikkje er starta. Dei allmenne vilkår for transport fastslår vilkåra for refundering av billett.

Sykkel

Sykkel kan verta teken med på tog om sykkelen er lett å handtera og det ikkje er til bry for den spesifikke jernbanetenesta, og at det rullande materiellet tillèt det. Jernbaneføretaket kan ta betalt for sykkel som vert teken med.