Tiltak mot brann langs jernbanesporet

Om våren og sommeren øker risikoen for brann i vegetasjonen nær jernbanen over store deler av landet.

Vi i Statens jernbanetilsyn mottar innrapporteringer på denne tiden av året om brann hvor årsaken antas å være enten gnister fra togets bremser ut i terrenget eller at det bygger seg opp avfall fra tømmer rundt bremsekonstruksjonen som deretter tar fyr.

Virksomhetene er lovpålagt et ansvar for sikker drift av sin del av jernbanesystemet og kontroll på risikoer der de oppstår i jernbanesystemet. De skal dokumentere at de har kontroll på den risikoen som kjøringen deres innebærer for omgivelsene. Vi forventer at virksomhetene gjennom sikkerhetsstyringen planlegger og gjennomfører vurderinger av risiko som er nødvendige for å fastslå om driften er innenfor akseptabel risiko.

Tilfredsstillende svar på undersøkelse

Vi har hatt undersøkelser om vurderinger og tiltak jernbanevirksomhetene utfører for å begrense risikoen for brann i vegetasjonen nær jernbanen. Vi konkluderte med at virksomhetene generelt svarte tilfredsstillende. Flere svarte at brann er en topphendelse i risikovurderinger. Analyser og beslutninger fra Bane NOR er også vesentlig i vurderingene.

Anbefalinger fra Bane NOR

Bane NOR har tidligere sendt ut et notat der de ba alt personell som er på eller i nærheten av spor om å være ekstra oppmerksomme på alle mulige kilder til, og alle mulige tilløp til, varmgang eller brann.

I områdene hvor det var unormalt tørt, ble kjørende personell bedt om å være ekstra oppmerksomme på eget tog og på kryssende eller møtende tog for å oppdage varmgang i bremser eller andre mulige brannkilder.

I tillegg ga Bane NOR blant annet følgende anbefalinger:

  • Togekspeditører bør være ekstra oppmerksomme på alle tog.
  • Hovedsikkerhetsvakter bør være spesielt oppmerksomme på passerende tog og mulige varmekilder ved arbeider.
  • Toglederen bør kontaktes umiddelbart hvis det blir oppdaget mulige tilløp til varmgang eller brann.
  • Spesielt førere av godstog bør kjøre og bremse på en slik måte at de reduserer faren for gnister fra bremseklosser.