The Golden Train kan starte turisttog

Statens jernbanetilsyn (SJT) har gitt klarsignal for tjenesten i regi av TM Togdrift.

The Golden Train skal trafikkere på Raumabanen mellom Åndalsnes og Bjorli. Tjenesten har spesialbygde tog. På togturen vil det være skjermer, guider og lyd som presenterer historiske begivenheter som har funnet sted på banen. Toget vil kjøre i et sakte tempo ved spesielle omgivelser, slik at passasjerene kan oppleve utsikten.

SJT har vurdert økonomisk likevekt 

SJT vurderer om nye kommersielle persontogtjenester skal få etablere seg på jernbanenettet dersom noen ber oss om dette. Jernbanedirektoratet har bedt om å få vurdert om The Golden Train kan sette den økonomiske likevekten i Trafikkpakke 2 Nord i fare.

Vi har vurdert om det å etablere The Golden Train vil ha en vesentlig negativ økonomisk virkning for jernbaneforetaket med PSO-avtale på strekningen, eller på nettokostnadene for Jernbanedirektoratet. SJ Norge er jernbaneforetaket med PSO-avtale på strekningen. (En Public Service Obligation-avtale (PSO) er en avtale hvor staten gir jernbaneforetaket økonomisk vederlag for å levere et avtalt togtilbud.) Det er direktoratet som gir togselskapene kompensasjon for å utføre de offentlig kjøpte persontransporttjenestene.

Ingen vesentlig negativ effekt 

SJTs vurdering er at The Golden Train og tjenestene i Trafikkpakke 2 Nord skiller seg betydelig fra hverandre. De konkurrerer derfor ikke om de samme kundene. Å etablere The Golden Train vil trolig ikke ha en vesentlig negativ effekt på lønnsomheten til SJ Norge eller kostnadene til direktoratet.  

Vi har vurdert at SJ Norge ikke vil miste mange kunder til The Golden Train. Det er også sannsynlig at tjenesten vil gi nye kunder til jernbanen. PSO-foretaket frakter få passasjerer mellom stasjonene Bjorli og Åndalsnes. Dette indikerer at å etablere Golden Train vil ha en svært begrenset effekt på PSO-foretakets billettinntekter i Trafikkpakke 3 Nord. Den nye tjenesten vil tiltrekke seg passasjerer som ellers ikke ville reist på Raumabanen.

Vår konklusjon 

SJT har konkludert med at TM Togdrifts nye meldte tjeneste The Golden Train får tilgang til å trafikkere jernbanenettet. 

Se avgjørelsen vår om The Golden Train. PDF-symbol