Pandemien preget fortsatt jernbanemarkedet i 2021

Den årlige markedsrapporten fra IRG-Rail viser at det europeiske jernbanemarkedet fortsatt var preget av koronapandemien i 2021.

Infrastrukturavgiftene gikk ned fra 2019

Infrastrukturavgiftene (Track Access Charges (TAC)) betalt av jernbaneforetakene i Europa i 2021 knyttet til passasjertjenester, gikk opp fem prosent fra 2020. Imidlertid var avgiftene 13 prosent lavere i 2021 sammenlignet med 2019, året før pandemien brøt ut.

Mindre infrastrukturavgifter skyldes redusert togtrafikk og at en økt andel av infrastrukturavgiftene ble dekket av myndighetene. Disse subsidiene var ment å kompensere for de økonomiske tapene jernbaneforetakene hadde som følge av pandemien. Utviklingen i infrastrukturavgiftene knyttet til persontransport i Norge avvek i liten grad fra resten av Europa. De var 11 prosent lavere i 2021 enn i 2019.

Persontransport betydelig redusert i Norge

IRG-Rails rapport viser at den europeiske passasjertrafikken var sterkt preget av pandemien i 2021. Kjørte nasjonale passasjer kilometer falt i gjennomsnitt 40 prosent i Europa og 48 prosent i Norge sammenlignet med 2019.

informasjonssymbol Passasjerkilometer er måleenheten for transporten av én passasjer med jernbane over en avstand på én kilometer. Det er bare avstanden på det nasjonale territoriet til medlemsstaten som rapporterer, som tas med i beregningen.

Kjørte internasjonale passasjerkilometere sank med gjennomsnitt 57 prosent i Europa og 95 prosent i Norge. Den betydelige nedgangen i Norge skyldes myndighetenes smitteverntiltak, som forbød grensekryssende togtransport det meste av året. Internasjonal persontransport er når et tog krysser en landegrense minst én gang, og som transporterer passasjerer mellom stasjoner i forskjellige land.

Godstransporten lite preget av pandemien

Den europeiske godstransporten var lite preget av pandemien. Kjørte netto tonnkilometer med godstransport økte med gjennomsnitt ett prosent sammenlignet med 2019 i de europeiske landene. I Norge steg netto tonnkilometer med fem prosent sammenlignet med 2019.

informasjonssymbol Netto tonnkilometer er måleenheten for transporten av ett tonn gods med jernbane, medregnet emballasje og taravekten på lastvektenheten (container, vekselflak, mv.), men fraregnet jernbanemateriellets vekt (lokomotiv og godsvogner), over en avstand på én kilometer. Det er bare avstanden på det nasjonale territoriet til medlemsstaten som rapporterer, som tas med i beregningen.

Godsoperatørene i Norge ser dermed ut til å ha økt produksjonen og hatt økt etterspørsel etter gods på jernbane, på tross av pandemien.

Om Market Monitoring-rapporten

Tallene kommer fra den 11. markedsrapporten fra den internasjonale samarbeidsorganisasjonen IRG-Rail (Independent Regulators Group). Statens jernbanetilsyn har deltatt i arbeidet med rapporten sammen med resten av deltakerne i «Market Monitoring Group». Gruppen publiserer en årlig rapport som gir en oversikt over de viktigste utviklingstrekkene i jernbanemarkedet i Europa. Rapporten studerer konkurransen og de økonomiske betingelsene i markedet. I år har vi også analysert hvilken innvirkning koronapandemien har hatt på markedet.