Engasjement i møte om akseptkriterier

Mer uformelle møteplasser! Det var både SJT og JVSF enige om i en samling om akseptkriterier.

27. juni samlet Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening (JVSF) bransjeaktører og Statens jernbanetilsyn til et møte om akseptkriterier. Møtet foregikk på Teams.

Geir-Rune Samstad fra SJT innledet om hva regelverket sier om akseptkriterier. Han påpekte at risikoakseptkriterier er viktige fordi det handler om at virksomhetene skal kunne ta beslutninger og prioritere på riktig nivå ved vurdering av risiko og behov for tiltak for å redusere risiko.

Hvilke risikoer må virksomheten redusere, og hva er kan de akseptere? Dette er spørsmål virksomheter må forholde seg til for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Øvelse i akseptkriterier og risikomatrise

Trond Østerås i SJT viste når kvalitative grovanalyser i kombinasjon med riskomatriser egner seg godt og når det blir problematisk. Han mener at jo større aktivitet som analyseres, jo mer problematisk blir bruken av akseptkriteriene. Å utelukkende bruke akseptkriteriene fra risikomatrisen gir derfor et stadig mer forvrengt bilde ved økende kompleksitet.

Hans budskap er at virksomhetene i større grad må være bevisst hvordan de skal bruke akseptkriteriene og sette disse ut fra virksomhetens eget behov for gode beslutningsgrunnlag.

Risikoakseptkriterier er ingenting uten at de inngår i et systematisk arbeid med hva virksomheten mener er akseptabelt risikonivå, og hvordan de jobber for å opprettholde dette. Både risikovurderinger og akseptkriterier må kunne danne grunnlag for beslutninger knyttet til sikkerheten i den enkelte virksomhet og på den enkelte strekning. Denne virkelighetsnærheten ser vi i SJT at noen ganger mangler.

Vi ser etter prosessen bak vurderingene

Det vi ser etter på tilsyn er ikke akseptkriteriene alene, men den prosessen som ligger bak vurderingene:

  • Hvilken risiko aksepterer virksomheten og hvorfor?
  • Hvilke vurderinger har den gjort?
  • Hvor godt integrert er disse vurderingene i beslutningsprosessene?
  • Tar de utgangspunkt i de reelle forholdene analysen forholder seg til?

Mange ganger ser vi at virksomheter bruker generiske størrelser uten å fortelle hvor godt disse egner seg for den spesifikke situasjonen de skal brukes til å analysere. Men noe som er akseptabelt på ett strekk kan være helt uakseptabelt på et annet strekk siden for eksempel rasfare og antall planoverganger varierer. Det ble også reist spørsmål om det skilles på risiko for ansatte, passasjerer og tredjepersoner.

Duket for flere møter

Både vi i SJT og medlemmene vi møtte, uttrykte at dette var en møteform vi gjerne vil fortsette med. Det er stor verdi også for SJT med slike mer uformelle møter. Da kan vi finne ut hva våre målgrupper er opptatt av, og være i dialog utenom de mer formelle tilsynsmøtene. Nå samler JVSF inn tilbakemeldinger fra medlemmene om ønsker for fremtidige møter. SJT ser frem til mer av dette.

Her er kravene til risikoakseptkriterier

CSM SMS 3.1.1 1 b) og c)

  • I anerkjente metoder er akseptkriterier nødvendig som beslutningstøtte for å vurdere behovet for tiltak.

ERAs veileder nevner ISO 31000 og CENELEC – EN 50126

CSM SMS 5.1.1 a)

  • Bruk av akseptkriterier opp mot identifiserte risikoer