Det europeiske jernbanebyrået reviderer SJT

Revisjonen er ein del av den ordinære oppfølginga til byrået av nasjonale tryggingsstyresmakter innan jernbane. Førre gong var i 2015.

Målet med revisjonen er å sjå på korleis SJT utfører oppgåvene sine innan tryggleik og samtrafikk.

Dette inkluderer mellom anna

  • tildeling av tryggingssertifikat og tryggingsløyve
  • løyve til å ta i bruk køyretøy
  • løyve til å ta i bruk faste installasjonar på infrastruktur
  • gjennomføring av tilsyn
  • organiseringa og kompetansestyringa til tilsynet
  • oppgåver som handlar om korleis regelverket blir gjort tilgjengeleg og blir forbetra

Revisjonen blir gjennomført som ein dokumentgjennomgang etterfølgd av møte og intervju med tilsette i SJT. Funn vil kategoriserast i avvik og observasjonar. Revisjonen går føre seg frå november 2022 til september 2023.