Barrierer for nykommere i jernbanemarkedet

Markedsovervåkere i Europa peker på særlig seks grunner til at jernbaneforetak kan ha vanskelig for å bli reelle utfordrere til de etablerte foretakene.

IRG-Rail er et uformelt samarbeidsorgan for markedsovervåkingsorganer i Europa. Organet brukes for å etablere felles posisjoner innen området og utveksle informasjon om beste praksis. IRG-Rails åttende markedsrapport viser utviklingen i det europeiske jernbanemarkedet for henholdsvis persontrafikk basert på statlig kjøp og ikke statlig kjøp og for godstrafikk.

Seks barrierer for nykommere

To kapitler i rapporten er utarbeidet av Statens jernbanetilsyn (SJT), markedsvåkingsorgan for den norske jernbanesektoren. Her analyseres blant annet hvilke barrierer som kan hindre nykommere i å etablere seg som reelle konkurrenter til de etablerte jernbaneforetakene. 23 IRG Rail-medlemmer, det vil si markedsovervåkingsorganer i tilsvarende antall land, har gitt svar som underlag for analysen. Resultatet viser særlig seks typer barrierer.

1. Høye investeringskostnader for kjøp av kjøretøy

I Belgia anslås det at kjøp av kjøretøy utgjør cirka 30 prosent av kostnadene for nykommeren. I enkelte land kan kostnadene være enda høyere fordi ulik sporbredde på jernbanenettet fordrer flere varianter av kjøretøy.

2. Manglende tilgang til kvalifisert personell

Utdanning av kvalifisert personell kan være en langvarig prosess i flere land. Nykommeren i markedet vil måtte vente lenger enn ønskelig på etablering i mangel på personell.

3. Samtrafikkbarrierer og tekniske barrierer

I Østerrike kan godsvirksomheter måtte bruke betydelige summer på oppgradering av delvis utdatert materiell. I Frankrike kan det være vanskelig å få tilgang på signalsystemer som er obligatoriske om bord i toget.

4. De etablerte jernbaneforetakene har erfaring og kunnskap som gir økonomiske fortrinn

I Litauen har det etablerte største jernbaneforetaket lang erfaring i alle tre typer jernbanemarkeder. Dette gir et klart fortrinn i anbudsprosesser, da foretaket allerede kjenner vesentlige og relevante forhold ved framføring på aktuelle strekninger.

5. De etablerte jernbaneforetakene har transportnettverk med stor effekt for nettverket

I Nederland kan positive nettverkseffekter for etablerte jernbaneforetak være at foretaket har avtaler for fremføring på tilstøtende strekninger og kan samordne driften slik at transporttiden reduseres. Dette er derimot en barriere for potensielle nykommere.

6. Store faste kostnader gjør det ulønnsomt å gå inn i markedet med lite volum

I Norge mener SJT som markedsovervåker at kostnaden for mindre jernbaneforetak er for stor til at det vil være lønnsomt nok å etablere seg som en reell utfordrer innen rimelig tid. Situasjonen antas å være den samme i Estland, Latvia, Tyskland og Østerrike.

Se rapporten

IRG-Rails samleside for den åttende markedsrapporten.

«Working Document» gir detaljert informasjon om de respektive land. Faktaark for Norge finnes på sidene 128, 150 og 173.