Bane NOR har brutt regler om fordeling av ruteleier

Vygruppen AS har fått medhold fra SJT som markedsovervåker i en klage på Bane NORs behandling av søknader om infrastrukturkapasitet (ruteleier) i den årlige ruteplanprosessen for 2021.

Klagen fra Vygruppen gjelder to føringer som infrastrukturforvalteren Bane NOR har satt for søknader om kapasitet på infrastrukturen forut for ruteplanperioden R21. Ruteplanen skal fastsettes en gang hvert kalenderår. Bane NOR skal så langt som mulig imøtekomme alle søknader om ruter.

Føringene fra Bane NOR omfatter begrensninger for hvilke ruteleier som jernbaneforetak og andre søkere kan søke om. Ruteleier er kapasitet på infrastrukturen som trengs for å kjøre et tog mellom to steder i et gitt tidsrom.

I denne saken gjaldt det begrensninger for søknader om ruteleier på

  • strekningen Oslo S–Lysaker
  • ruteleier om Roa som ble holdt av for omledning av tog under planlagt vedlikeholdsarbeid

SJTs vurdering og vedtak

  • For punktet om strekningen Oslo S–Lysaker har SJT vurdert at det er i strid med jernbaneforskriften å ha en føring knyttet til at «fjerntog» skal kjøre på minuttallet xx:25 i begge retninger.
  • For punktet om omledning av tog under planlagt vedlikeholdsarbeid har SJT vurdert at Bane NOR har brutt jernbaneforskriften ved å nekte å behandle Vys søknad om infrastrukturkapasitet for fjerntog om Roa, og i stedet henvist Vy til prosessen for ad hoc-søknader.

SJT fattet blant annet vedtak om at Bane NOR må fjerne de ulovlige føringene på strekningen Oslo S–Lysaker og for omledning av tog om Roa. SJT fremhevet også at Bane NOR må sørge for at kapasitetsfordelingen skjer på en ikke-diskriminerende måte og i tråd med jernbaneforskriftens regler om behandling av søknader om infrastrukturkapasitet.

Se hele vedtaket etter klage fra Vygruppen ASPDF-ikon