Søknader for jernbanekjøretøy

Søknadsprosessen for å få tillatelse til å ta i bruk jernbanekjøretøy når den fjerde jernbanepakken trer i kraft i Norge.

Publisert: 26.05.2021   Endret: 24.09.2021

Den fjerde jernbanepakken er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft. Når den gjør det, vil søknader om jernbanekjøretøy følge reglene i direktiv 2016/797 og EU-forordning 2018/545 om praktiske ordninger for prosessen for jernbanekjøretøytillatelse og typetillatelse for jernbanekjøretøyer.

Her er de viktigste endringene og hovedpunktene i et nytt regelverk for tillatelser for jernbanekjøretøy.

Søknadsprosessen

Den som søker om tillatelse må vise at kjøretøyet oppfyller aktuelle krav som følger av EU-regelverk og nasjonalt regelverk. Søkeren må bruke et teknisk kontrollorgan som bekrefter at kjøretøyet eller kjøretøytypen oppfyller krav i samtrafikkdirektivet, relevante tekniske spesifikasjoner for samtrafikk, (TSI-er) og nasjonale regler.

Med nytt regelverk skal Det europeiske jernbanebyrået (ERA) gi tillatelse til nye og ombygde jernbanekjøretøy som skal brukes på det europeiske jernbanenettet. ERA gjør dette i samarbeid med de nasjonale sikkerhetsmyndighetene for de landene der kjøretøyet skal brukes. Søknaden skal sendes via ERAs søknadsportal, one-stop shop.

Hvis kjøretøyet kun skal brukes i Norge, kan søkeren velge at søknaden behandles av oss i SJT. Søknadene må sendes inn på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk. Også disse søknadene skal gå gjennom one-stop shop.  

For at søknader i OSS skal bli behandlet, må de leveres helt korrekt og med alle påkrevde dokumenter. Vi anbefaler søkere å sette seg godt inn i relevante veiledere. Se lenker til disse nederst.

ERA tar gebyr for å saksbehandle en søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning. Timeprisen er i utgangspunktet satt til 130 euro, men vil kunne endres over tid. Gjeldende timepris publiseres på byråets nettsider.

I dag er det et krav å sende melding om endringer av kjøretøy, slik at myndighetene kan avgjøre om endringer innebærer at det må søkes om ny tillatelse. Etter nytt regelverk vil det ikke være krav om å sende en slik melding. Dette har sammenheng med at direktivet legger til grunn at TSI-ene bør angi når en oppgradering eller fornyelse av kjøretøy krever en ny tillatelse, og at søkeren selv bør kunne avgjøre om det skal søkes om ny tillatelse. Vi vil likevel kunne veilede i vurderingen av om ny tillatelse kreves, og veilede i prosessen frem til søknad sendes, slik vi gjør i dag.

Om søknaden

I prosjekterings- og testfasen skal søkeren engasjere meldte organer (NoBo), utpekte nasjonale organer (DeBo) og sikkerhetsrevisjonsorganer (AsBo). Disse organene skal bekrefte at kjøretøytypen oppfyller TSI-er, nasjonale regler, krav om sikker integrering mellom kjøretøyets forskjellige delsystem og mellom kjøretøyets delsystem og infrastrukturen.

Når søkeren har alle relevante inspeksjonsbevis, må søkeren skrive en inspeksjonserklæring for hvert delsystem i kjøretøyet og fremlegge forslagsstillerens sikkerhetserklæring for kjøretøyet. Først når alt er ferdig og kjøretøyet er bygget eller ombygd, kan søkere søke om godkjenning i ERAs one-stop shop.

Når søkeren har alle nødvendige inspeksjonsbevis, må søknaden om godkjenning av kjøretøytypen sendes sammen med EF-erklæringer om inspeksjon og nødvendige dokumenter til one-stop-shop. Disse inspeksjonserklæringene må bekrefte at kjøretøyet følger alle reglene for godkjenning, og blant annet henvise til kontrollsertifikatene.

Når søknaden er sendt inn, vil ERA eller vi gå gjennom søknaden og eventuelt gi typetillatelse for kjøretøyet og det enkelte kjøretøyet. Tillatelsen kan ha vilkår for bruk og andre begrensninger. Flere kjøretøy kan godkjennes samtidig som kjøretøytypen. Det forutsetter at inspeksjonssertifikatene støtter dette.

Før en jernbanevirksomhet bruker et nytt kjøretøy, må virksomheten kontrollere at kjøretøyet er godkjent, sørge for at det er registrert i et nasjonalt kjøretøyregister og vurdere rutekompatibiliteten på rutene virksomheten har til hensikt å operere.

Lenker

ERAs informasjon om kjøretøygodkjenning og samling av aktuelle veiledninger

Legg spesielt merke til veiledning om bruk av one-stop shop.

ERAs veiledning om regelverket og søknadsprosessen på norsk PDF-symbol

ERA arrangerer kurs i bruk av OSS for søkere PDF-symbol