Ansvar og roller

Jernbanevirksomheter og infrastrukturforvalter har klart definert ansvar og tydelige roller i beredskapsarbeidet.

På nasjonalt nivå er fire prinsipper lagt til grunn for organisering av beredskap, jamfør stortingsmeldingene nr. 17 (2001-2002) om samfunnssikkerhet og nr. 29 (2011-2012) om samfunnssikkerhet:

 • Ansvarsprinsippet: Den som har et ansvar i en normalsituasjon, har også ansvaret i ekstraordinære situasjoner
 • Likhetsprinsippet: Den organisasjonen man opererer med under kriser skal være mest mulig lik den organisasjonen man har til daglig
 • Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på et lavest mulig organisatorisk nivå
 • Samvirkeprinsippet: Virksomhet, myndighet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Jernbanevirksomhetenes ansvar

Generelt

Infrastrukturforvalter skal i fellesskap med det enkelte jernbaneforetak ha dekkende beredskap for infrastruktur, trafikkstyring og trafikkvirksomhet for aktiviteten på den aktuelle strekningen. Beredskapsplanen(e) skal være samordnet med bl.a. nødetatene.

Beredskapen skal baseres på et dekkende kunnskapsgrunnlag basert på risiko- og beredskapsbehov (jamfør krav til beredskapsanalyse). Med kunnskapsgrunnlag menes oppdatert kunnskap om blant annet:

 • risiko knyttet til den aktuelle strekningen og type og mengde trafikk
 • dimensjonerende ulykkeshendelse, inkludert særskilt utfordrende objekter (som tunneler)
 • reelt tilgjengelige beredskapsressurser og kompetanse hos aktuelle nødetater
 • reelle innsatstider
 • udekket beredskap og tiltak som må iverksettes
 • verifisering av at eksisterende beredskap er tilstrekkelig
 • begrensninger i etablert beredskap.

Infrastruktureier

Infrastruktureier skal:

 • samordne beredskapen med nødetatene
 • koordinere beredskapen med togforetakene
 • ha tilstrekkelig beredskap for egen trafikkvirksomhet.

Jernbanevirksomhet

Den enkelte jernbanevirksomhet skal:

være ansvarlig for å dimensjonere, etablere og vedlikeholde en fungerende beredskap for sin aktivitet. Dette omfatter å ha et dokumentert og oppdatert planverk og verifisert tilgang til tilstrekkelige operative beredskapsressurser. Beredskapen skal være en integrert del av virksomhetens sikkerhetsstyring.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde