Påvirkning av regelverk

Statens jernbanetilsyn jobber for å ivareta norske interesser i det internasjonale arbeidet sitt.

Vi prioriterer særlig arbeid som har betydning for sikkerhet og markedsforhold på jernbanen, og hvor vi mener vi har størst mulighet for å påvirke.

Hovedformål

Hovedformålet med SJTs internasjonale arbeid er å

  • ivareta Norges interesser og påvirke og fremme norske interesser
  • ha oversikt over og gjennomføre regelverksarbeid fra EU/EØS som vi er forpliktet til gjennom EØS-avtalen
  • informere bransjene og Samferdselsdepartementet om utvikling av regelverk i EU
  • bidra til å heve kompetansen hos SJT, dele informasjon og bygge nettverk

Med regelverksarbeid mener vi også arbeid med å utdype regelverket:

  • forståelse
  • praktisering og utvikling av standarder
  • utarbeidelse av veiledninger
  • erfaringsutveksling osv.

Vi prioriterer å delta i foraene som betyr mest for sikkerheten, og hvor vi har størst mulighet for å påvirke. Innen jernbanesikkerhet og samtrafikkevne er den viktigste arenaen vår Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

Mye av regelverket fra EU utvikles i ERA på vegne av EU-kommisjonen gjennom arbeidsgrupper. Vi deltar aktivt i flere av disse arbeidsgruppene. Da kan vi påvirke prosessene tidlig.

Sikkerhet og samtrafikk

Vi er medlem i ERAs styre (Management Board) og ERAs nettverk for jernbanetilsyn (NSA Network). NSA-nettverket skal sikre at tilsynsmyndighetene på jernbanesektoren er informert om prosesser innen samtrafikk og sikkerhet i EU/EØS.

Vi deltar i International Liason Group of Governmental Railway Inspectorates (ILGGRI). ILGGRI er et forum for europeiske tilsynsmyndigheter for uformell diskusjon om samtrafikk og sikkerhet.

Som en del av lovgivningsprosessen i EU har EU-kommisjonen en egen komité, Railway Interoperability and Safety Committee (RISC), for arbeid med regelverk knyttet til samtrafikk og sikkerhet. Vi deltar sammen med Samferdselsdepartementet på disse møtene.

Vi er også bredt representert i flere arbeidsgrupper under ERA som jobber med å utvikle regelverk og som utveksler erfaringer.

Markedsovervåking

Innen markedsovervåking styres regelverket i EU av direktiv 2012/34/EU (SERA-direktivet – Single European Railway Area) og direktiv (EU) 2016/2370 som endret SERA-direktivet. Jernbaneforskriften er basert på bestemmelser i disse direktivene. I tillegg har EU utarbeidet forordninger som utdyper noen av bestemmelsene i direktivene. SJT har fastsatt forskrifter som gjennomfører forordningene i norsk rett.

Direktivene bestemmer at EU-kommisjonen skal opprette et nettverk for markedsovervåkingsorganer i Europa. Dette nettverket er European Network of Rail Regulatory Bodies (ENRRB). Nettverket skal være med og rådgi EU-kommisjonen i utviklingen av regelverket og ha oversikt over utviklingen av markedstilgangen i jernbanemarkedene i Europa. Det skal også være et forum hvor markedsovervåkere deler informasjon, praksis og forståelse av regelverket. SJT prioriterer å delta i ENRRB og tilhørende arbeidsgrupper for å sikre et formålstjenlig regelverk.

Organene innen markedsovervåking har et uformelt samarbeidsorgan: IRG-Rail. Organet brukes for å samarbeide om felles forståelse av regelverket og praksis, men også om enkeltsaker. Formålet med samarbeidet er å bidra til å etablere en beste praksis over tid. Organet brukes også til å etablere felles posisjoner innen utvikling av regelverk i EU, samt til å utveksle informasjon mellom markedsovervåkingsorganene.

Direktivene innen markedsovervåking styres av komiteen SERAC. Vi deltar der som faglig støtte for Samferdselsdepartementet ved behov.

Les mer om SJTs seksjon for markedsovervåking.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde