§ 9. Unntak

§ 9. Unntak

Undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten kan innenfor sitt ansvarsområde gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift, dersom dette vil føre til en mer hensiktsmessig rapportering eller dersom særlige forhold tilsier det.