§ 6. Rapportering av jernbanehendelse

§ 6. Rapportering av jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.
Rapportering av jernbanehendelser skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.