§ 2. Myndighetene

§ 2. Myndighetene

Statens havarikommisjon er undersøkelsesmyndighet.
Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet etter forskriften her.