§ 1. Virkeområde

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder varsling og rapportering av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser med jernbane som omfattes av jernbaneloven.
Kabelbane anses ikke som jernbane etter jernbaneundersøkelsesloven.