§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft straks. Fra sammen tidspunkt oppheves følgende forskrifter:
  • -
    Forskrift 23. mai 2011 nr. 539 om gjennomføring av vedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet rullende materiell - godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-rullende materiell - godsvogner).