§ 2.

§ 2.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 skal leses med følgende tilpasning: I punkt 7.4 i vedlegget til forordningen skal ordene «og Norge» tilføyes etter «Sverige» og ordene «og norske» etter «svenske».