§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37n (forordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet rullende materiell - godsvogner i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF), som endret ved forordning (EU) nr. 1236/2013, forordning (EU) 2015/924, forordning (EU) 2019/776 og forordning (EU) 2020/387, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.