§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dj (forordning (EU) nr. 454/2011) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for persontransport» i det transeuropeiske jernbanesystemet, som endret ved forordning (EU) nr. 665/2012, forordning (EU) nr. 1273/2013, forordning (EU) 2015/302, forordning (EU) 2016/527 og forordning (EU) 2019/775, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.