§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft 16. juni 2015.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. juli 2008 nr. 790 om gjennomføring av vedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende sikkerhet i jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle og høyhastighetstog (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler).