§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37db og 37dba (forordning (EU) nr. 1303/2014) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler) som endret ved forordning (EU) 2016/912 og forordning (EU) 2019/776 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.