§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ma (forordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014) om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM), som endret ved forordning (EU) 2019/772, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.