§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37pd (forordning (EU) 2019/773), som endret av forordning (EU) 2020/778 og forordning (EU) 2021/2238, om tekniske spesifikasjoner for samtrafikk for drift og trafikkstyring i det europeiske jernbanesystemet og om opphevelse av forordning (EU) 2012/757, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.