§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. desember 2011 nr. 1189 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet rullende materiell - støy i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-støy).