§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. desember 2011 nr. 1189 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet «rullende materiell - støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-støy).