§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ai (forordning (EU) nr. 1304/2014) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell - støy», som endret ved forordning (EU) 2019/774, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.